Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace k SNP analýze v chovu SN

28. 2. 2020

   Ke stažení  zde

 

 

Vážení chovatelé,

V uplynulém roce jste zaznamenali první vlnu SNP analýz plemenných koní SN, které byly prováděny s cílem porovnat genotyp N a SN a prověřit jejich odlišnost. Část populace byla otestována již v roce 2018 a první výsledky nebyly příliš rozdílné. Po druhém testu většího množství koní v roce 2019 jsou výsledky výrazně přesnější a došlo tak ke změnám, kdy díky zvýšení podílu slezských genů mohlo být několik koní opětovně zařazeno do GZ. Stejná situace tedy může nastat i v roce 2020. Díky zpřesnění výsledků po analýze dalších cca 200 koní mohou někteří, dnes nevyhovující jedinci, dosáhnout požadované hodnoty 87,5 % slezských genů.

Našim cílem bylo dokončit analýzu celé populace, na základě přesnějších dat označit koně s nízkým podílem genů SN a připravit odpovídající připařovací plán.

Z tohoto důvodu jsme vedli jednání se VÚŽV a MZe, abychom sjednotili další postup a termín, kdy začnou platit stanovaná opatření. Požadovali jsme platnost opatření od 1.1.2021, ale na posledním jednání všech dotčených strany byla rozhodnutím MZe stanovena platnost na 1.1.2020. Přikládáme zápis z jednání na MZe ze dne 5.2.2020.

Víme, že tato situace bude chvíli méně přehledná, ale určitě by neměla vést k tomu, že koně, kteří dnes nemají dostatek krve SN měli okamžitě zmizet z plemenitby. Zaprvé mohou mít na konci roku lepší výsledek díky přesnějším výsledkům analýzy a zadruhé jejich potomstvo může být genovým zdrojem, pokud chovatel vybere vhodnou kombinaci rodičovského páru. Ale i tady je třeba mít na zřeteli, že genová výbava je jen jednou z podmínek pro zařazení do GZ. Není tady možné upnout svoji pozornost pouze na podíly genů bez ohledu na exteriér a vlastní výkonnost.

Víme, že následujíc období bude pro některé chovatele obdobím jistých komplikací, a proto se na nás neváhejte obrátit.

Ivan Petrtýl

Člen RPK SN

 

Výstupy z jednání mezi MZe, garantem plemene genetického zdroje slezský norik, zástupci Rady PK plemene slezský norik, ASCHK a VÚŽV, v.v.i. ze dne 5. 2. 2020

 

Přítomni: Ing. Petr Jílek (MZe), Ing. Vlastimil Zedek (MZe), Ing. Věra Mátlová (VÚŽV), Ing. Tomáš Němeček (VÚŽV), doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (VÚŽV), Ing. Ivan Petrtýl (garant plemene a zástupce PK SN), Jana Nováková (zástupce PK SN), David Janoš (zástupce PK SN), Blahoslav Políček (ASCHK)

 

Byly diskutovány a dohodnuty tyto body:

 

  • V roce 2019 proběhla další část SNP analýzy v populaci plemene SN evidované jako genetický zdroj. Provedení této analýzy vychází z výsledků jednání ze dne 30. 1. 2019 mezi MZe, VÚŽV, ASCHK a zástupců Rad plemenných knih pro plemena slezský norik a norik a zástupců Zemského hřebčince Tlumačov.
  • V tuto chvíli jsou k dispozici výsledky SNP analýzy pro 284 koní plemene slezský norik. Zbytek populace genetického zdroje (cca 200 koní) bude analyzováno stejným způsobem v roce 2020. Výsledky jsou předpokládány v průběhu října/ listopadu 2020.
  • Přesná výše finančních nákladů pro dokončení SNP analýzy bude stanovena VÚŽV ve spolupráci s ASCHK, zejména po určení přesného počtu koní, u kterých je nutno analýzu provést nově nebo ji opakovat z roku 2019. Část těchto finančních nákladů budou nést chovatelé genetického zdroje plemene SN tím, že se sníží sazba běžné dotace. MZe a VÚŽV se zavázali, že nastaví alokace finančních prostředků v rámci celého Národního programu genetických zdrojů zvířat tak, aby byly finanční dopady na chovatele plemene slezský norik co nejmenší.
  • Po dokončení SNP analýzy pro celou populaci a po celkovém zpřesnění a vyhodnocení dat, budou v závěru roku 2020 všichni jedinci s podílem cizích genů vyšším, než 12,5 %, z evidence genetického zdroje vyřazeni a nebudou nadále v plemenné knize slezského norika vedeni jako genetický zdroj. Jedinci, u kterých vyjdou výsledky podílu cizích genů v hraničním rozmezí 12,51 – 12,99 %, budou ještě specificky projednáni na konci roku 2020.
  • Institut mimořádného zařazení konkrétního jedince zvířete do genetických zdrojů zůstává v platnosti podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon).
  • Všichni jedinci s podílem cizích genů vyšším, než 12,5 %, tak ztratí nárok na dotaci z Národního programu genetických zdrojů zvířat, a to bez výjimky již pro dotace vyplácené v roce 2020. (vztahuje se i na klisny a zbylé hřebce, u nichž v průběhu roku 2020 teprve bude provedena analýza SNP).
  • Důvodem je skutečnost, že tato tolerance cizích genů ve výši 12,5 % je již nyní definována v platné Metodice uchování genetického zdroje zvířat pro plemeno slezský norik. Vytřídění jedinců s vysokým podílem „neslezských“ genů mimo Národní program genetických zdrojů zvířat je navíc nezbytné z důvodu případné auditní kontroly dotací vyplácených v rámci Národního programu genetických zdrojů zvířat.
  • Nově zařazovaní jedinci musí splnit veškeré podmínky dané Metodikou uchování genetického zdroje zvířat pro plemeno slezský norik. To platí také pro potomky klisen s podílem cizích genů vyšším, než 12,5 %. Podíl slezských genů bude u těchto jedinců dopočten z hodnoty rodičů a všichni jedinci nově evidovaní jako genetický zdroj musí předložit plemenné knize výsledky testu parentity, tzn. shody původu potomka s oběma rodiči. Test parentity bude prováděn na náklady chovatele.
  • Plošná SNP analýza populace plemene slezský norik (a dalších plemen koní) se v budoucnu již nepředpokládá na vrub nákladů Národního programu genetických zdrojů zvířat, ale v rámci specifických výzkumných projektů (např. v rámci NAZV nebo jiného grantového programu).
  • Otázka toku genů plemene slezského norika do populace plemena norického koně není do budoucna žádoucí, nicméně nebude v tuto chvíli řešena nějakým specifickým opatřením. Zástupci Rady PK a ASCHK mají za úkol poslat MZe informaci o počtu takto využitých hřebců za poslední 3 roky a počet jejich potomků zapsaných jako kříženci v plemenné knize norického koně. Situace bude dál sledována a diskutována.

 

 

Zapsal: Ing. Vlastimil Zedek

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 9
Celkem: 1854639
Měsíc: 19775
Den: 579