Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výzva k podání nabídek na „Označování, registrace, hodnocení a zápis do PK a měření koní“ + přihláška

24. 11. 2022

Asociace svazů chovatelů koní České republiky
zapsaný spolek
IČO: 00551643
U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Tel: +420 382 210 644
info@aschk.cz
dále jen „zadavatel“ vyhlašuje

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Název: „Označování, registrace, hodnocení a zápis do PK a měření koní“
Popis předmětu:
a) hodnocení a zápis klisen a hřebců (pouze sekcí A, B, C, D PK WP a PK arabského koně) do
plemenných knih osel domácí, irish cob, mini horse, velšská plemena pony a kob, arabský kůň,
český sportovní pony, shetlandský pony, hafling, českomoravský belgický kůň, český norik,
slezský norik a český teplokrevník;
b) evidenci, hodnocení a označování hříbat do stáří 8 měsíců pod matkou, tak aby byl průkaz koně
vystaven nejpozději do 1 roku věku hříběte, případně podklady pro potvrzení o původu u starších
koní; označování a registraci provádět do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl vyzván – viz §13, odst.
(5) prováděcí vyhlášky; způsob označení - čip splňující normu ISO 11784 vydaný pověřenou
osobou, tj. ČMSCH, a.s. aplikovaný na levou stranu šíje + slovní a grafický popis, pakliže to
požaduje ŠP tak je čip nahrazen výžehem (chladnokrevná plemena – podmínky upravují
jednotlivé ŠP), u některých plemen (opět převážně chladnokrevných) je součástí označení i výžeh
plemenné příslušnosti, taktéž definovaný v ŠP;
c) odběr žíní registrovaných hříbat, resp. i jejich matek (pokud tyto prokazatelně nebyly testovány)
za účelem plošného ověření původu hříbat. Žíně v dostatečném množství včetně cibulek uložit
do popsaných kitů (obálek) tak, aby bylo možné původ žíní jednoznačně identifikovat a odeslat
do 30 kalendářních dnů do kanceláře ASCHK ČR v Písku;
d) předat vyhotovené dokumenty nejdéle do 30 kalendářních dnů po jejich vyhotovení ASCHK;
e) respektovat jednotlivá ustanovení Řádů plemenných knih, předané pokyny a nařízení ASCHK
jako Uznaného chovatelského sdružení a Rad plemenných knih jednotlivých plemen;
f) nepředávat informace získané z výše uvedené činnosti a údaje počítačové databáze třetím
osobám bez souhlasu ASCHK, dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(směrnice GDPR);
g) informovat chovatele o povinné registraci hospodářství pro chov koňovitých;

h) v případech, kdy bude průkaz koně vystaven po lhůtě stanovené Nařízením Komise (ES) č.
2015/262, informovat chovatele o skutečnosti, že do průkazu koně bude vyznačeno, že kůň není
určen k porážce pro lidskou spotřebu;
i) dodržovat příslušná ustanovení plemenářského zákona včetně prováděcí vyhlášky 136/2004 Sb.
a předpis ES č.2015/262, které stanovují podrobnosti o označování zvířat a jejich evidenci,
případně další pokyny nařízení osoby pověřené vedením ústřední evidence koní;
j) využívat počítačovou databázi ÚEK k ověření správnosti údajů o koních a jejich majitelích a
program Morgana II dle pokynů ASCHK k zápisu a hodnocení zvířat;
k) ostatní činnosti – na vyžádání ASCHK nebo chovatele – předávání a shromažďování aktuálních
informací apod.
Období provádění činnosti:
leden – prosinec 2023
Předpokládaná celková cena
Předpokládaná cena celkového objemu služeb nepřesahuje zákonný limit pro výběrové řízení.
Předpokládaná celková cena je kalkulována s ohledem na níže uvedené ceny úkonů a počet koní
registrovaných v předchozích letech.
Kvalifikační předpoklady
- Profesní kvalifikace – §30 odst. 2 a 4 Zákon 154/2000 Sb.
- Oprávnění a způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností (aplikace
čipu, výžehy) - §64a Zákon č. 166/1999 Sb.
- Trestní bezúhonnost
- Flexibilita a zájem o další vzdělávání
- Práce na PC - MS Office, softwary využívané ASCHK v rámci vyhodnocování a kontroly,
práce s grafickými editory – pořízení a zpracování fotografií

Požadavky na cenu
ASCHK nabízí pro rok 2023 cenu za jednotlivé úkony bez DPH (sazba 21%) dle následující tabulky.
Nabízená cena jednotlivých úkonů :

Úkon Cena bez
DPH

Individuální zápis klisny/hřebce do PK (zápisy v rámci centrálních svodů a licentací se řídí
vnitřní směrnicí o odměnách ASCHK ČR) 1050,- Kč
Přeměření zvířete 160,- Kč

Registrace koně (dle požadavků jednotlivých PK)

- Grafický popis 450,- Kč
- Fotografie 160,- Kč
- Aplikace čipu, včetně čipu 450,- Kč
- Výžeh identifikační – povinný dle ŠP daného plemene 800,- Kč
- Odběr žíní pro stanovení genotypu 40,- Kč
- Lineární popis 410,- Kč
Položky hrazené majitelem
Cestovné Kč/km (hradí majitel koně) Dle ceníku
označovatele
Výžeh plemenné příslušnosti – nepovinný (hradí majitel koně) Cena smluvní

Nabídka musí obsahovat:
• Řádně vyplněnou přihlášku, v případě právnické osoby s uvedením dat všech jednotlivců,
kteří budou činnost vykonávat
• Doklad o oprávnění vykonávat činnost (ŽL nebo zakládací listina, stanovy odborného spolku)
• Doklad o dosaženém vzdělání či odborné praxi
• Doklad o způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
• Doklad o trestní bezúhonnosti

Termín pro podání nabídek:
15. 12. 2022


Způsob výběru poskytovatelů služeb:
poskytovatele služeb pro jednotlivá plemena vyberou RPK na základě předložených nabídek a splnění
požadavků dle jednotlivých ŠP
Hodnotící kritéria:
• profesní kvalifikace – stupeň dosaženého vzdělání, délka a odbornost praxe, zkušenosti s
grafickým popisem koní, praktické zkušenosti s lineárním popisem a hodnocením
jednotlivých plemen dle příslušných šlechtitelských programů na základě doporučení rady
plemenné knihy daného plemene;
• oprávnění a způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností – stupeň
vzdělání a délka praxe v oblasti čipování a výžehů;

• flexibilita - schopnost a ochota absolvovat školení v rámci jednotlivých šlechtitelských
programů, možnosti poskytování služeb jednotlivých regionech;
• práce na PC - MS Office, softwary využívané ASCHK v rámci vyhodnocování a kontroly,
práce s grafickými editory – pořízení a zpracování fotografií (ASCHK ČR nabízí možnost
zaškolení);
• region působnosti;
• vlastní vybavení (čtečka čipů, měřící hole a pásky, vybavení pro výžehy).

 

Přihlášku naleznete ZDE.

 
 

 


Portrét


Kontakt

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

Jana Nováková
+420 739 778 455
Klokočov 11
747 47 VÍTKOV


Statistiky

Online: 6
Celkem: 1829499
Měsíc: 16493
Den: 378